00903122138435 info@tzd.org.tr

14.04.2018 Tarihli Tüzük Değişiklikleri

14.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 41. OLAĞAN GENEL KURULU İLE TÜZÜK

DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ OLUP DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİN (2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,33,34,39,40,41,44,50)

ESKİ VE YENİ HALLERİNİ GÖSTEREN TABLODUR.

 

ESKİ HALİ YENİ HALİ
 

MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara’dadır. 20 kayıtlı üyesi bulunan, her il merkezinde bir şube açabilir.

 

 

 

MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara’dadır. 20 kayıtlı üyesi bulunan, her il merkezinde bir şube açabilir. Ayrıca şube kurulamayan illerde temsilcilik açar. (Madde numarası aynı kaldı.)

 

 

Derneğin Amacı:

MADDE 3- Atatürk Devrimleri, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile anayasamız milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kapsamı içinde tüm üyelerinin, ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük haklarını koruyup geliştirmek, meslek, ülkemiz tarımının sorunlarının tespiti ve sorunlarına çözüm alternatiflerinin bulunması çabaları ile bir yandan üreticilerimizin gelişen tarım tekniğine uyum sağlamalarına, diğer yandan ilgili ve yetkililere yardımcı olma ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Derneğin Amacı:

MADDE 3- Atatürk İlke ve Devrimleri, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile anayasamız milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kapsamı içinde tüm üyelerinin, ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük haklarını koruyup geliştirmek, mesleki, ülkemiz tarımının sorunlarının tespiti ve sorunlarına çözüm alternatiflerinin bulunması çabaları ile bir yandan üreticilerimizin gelişen tarım tekniğine uyum sağlamalarına, diğer yandan ilgili ve yetkililere yardımcı olma ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla Dernek yazılı, görsel vb. her türlü iletişim araçlarını kullanarak kamuoyuna bilgilendirme yapar. (Madde numarası aynı kaldı.)

 

 

 Derneğin Yapacağı Çalışmalar:

MADDE 4- Dernek amacını geliştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

a) Üyelerinin mesleki bilgilerini, genel kültürlerini ve yeteneklerini geliştirmek ve gerek üyelerinin kendi aralarında gerekse tarım alanında çalışan diğer kişilerle ülkemiz tarımın çıkarları açısından iyi ilişkiler kurulmasını, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla projeler yapar, yaptırır ve bu projeleri uygular, konferanslar, paneller ve diğer kültürel çalışmalar düzenler, bülten, bildiri, gazete dergi gibi yayın faaliyetlerinde bulunur, kitaplıklar kurar,

b) Gezi, tiyatro, gece ve diğer eğlence faaliyetlerinde bulunur.

c) Üyelerinin verimli çalışmalarına engel olabilecek sorunların ortadan kaldırılması için ilgililere sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunarak,  çözüm alternatifleri sunar.

d) Üyelerinin idare hukukundan doğan özlük, sosyal ve mesleki haklarını savunur; gelişen şartlara uygun yeni hakların elde edilmesine çalışır.

e) Üyelerine lokal, üyelerinin aile ve yakınlarına dinlenme evi, yurtları, dinlenme yeri tesisi eder. Bu faaliyetlerde gerekli olan 5253 Sayılı Dernekler Kanunun

26’ ncı maddesi hükmünce öngörülen izni ilgili mercilerden usulüne uygun olarak alır

f) Dernek, gereksinimlerini karşılamak amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar edinir. Mesleği ile ilgili hukuki sorunların olması ve. Hallerinde üyelerine yönetmelikler kapsamında yardım eder.

g) Dernek 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 96-98 maddeleri esaslarına uygun olarak federasyon kuruluş faaliyetlerinde bulunabilir.

h) Üyelerinin mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla yabancı memleketlere eleman gönderilmesi için her türlü olanak ve yardımlardan faydalanır. Ülkemiz tarımına yarar sağlamak temelinde tarımsal amaçlı uluslar arası kuruluşlarda 5253 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesi hükümlerine uygun  olarak işbirliği yapar.

ı) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti yapar ve eğitim verir.

i) Dernek, dernekler kanununun kapsamı dışında çalışma yapamaz

 

 

 

 

Derneğin Yapacağı Çalışmalar:

MADDE 4- Dernek amacını geliştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

a) Üyelerinin mesleki bilgilerini, genel kültürlerini ve yeteneklerini geliştirmek ve gerek üyelerinin kendi aralarında gerekse tarım alanında çalışan diğer kişilerle ülkemiz tarımın çıkarları açısından iyi ilişkiler kurulmasını, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla projeler yapar, yaptırır ve bu projeleri uygular, konferanslar, paneller ve diğer kültürel çalışmalar düzenler, bülten, bildiri, gazete dergi gibi yayın faaliyetlerinde bulunur, kitaplıklar kurar,

b) Gezi, tiyatro, gece ve diğer eğlence faaliyetlerinde bulunur.

c) Üyelerinin verimli çalışmalarına engel olabilecek sorunların ortadan kaldırılması için ilgililere sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunarak,  çözüm alternatifleri sunar.

d) Üyelerinin idare hukukundan doğan özlük, sosyal ve mesleki haklarını savunur; gelişen şartlara uygun yeni hakların elde edilmesine çalışır.

e) Üyelerine lokal, üyelerinin aile ve yakınlarına dinlenme evi, yurtları, dinlenme yeri tesisi eder. Bu faaliyetlerde gerekli olan 5253 Sayılı Dernekler Kanunun 26’ ncı maddesi hükmünce öngörülen izni ilgili mercilerden usulüne uygun olarak alır

f) Dernek, gereksinimlerini karşılamak amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar edinir. Mesleği ile ilgili hukuki sorunların olması ve. Hallerinde üyelerine yönetmelikler kapsamında yardım eder.

g) Dernek 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 96-98 maddeleri esaslarına uygun olarak federasyon kuruluş faaliyetlerinde bulunabilir.

h) Üyelerinin mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla yabancı memleketlere eleman gönderilmesi için her türlü olanak ve yardımlardan faydalanır. Ülkemiz tarımına yarar sağlamak temelinde tarımsal amaçlı uluslararası kuruluşlarda 5253 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesi hükümlerine uygun olarak işbirliği yapar.

ı) Yasal koşulları yerine getirmek şartı ile üyelerine Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti yapar, eğitim verir.

i) Dernek, dernekler kanununun kapsamı dışında çalışma yapamaz

j) Çıkarılmıştır. Derneğin borçlanma usulleri 44.maddede gösterilmiştir. (Madde numarası aynı kaldı.)

 

 

 Derneğe Üye Olma-Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma Şartları ve Şekilleri

MADDE 5- Derneğin asil, fahri ve onur üyesi olmak üzere üç türlü üyesi vardır.

a) Asil Üye: Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olanlardan, aşağıdaki koşulları taşıyanlar;

 

1-Tarımsal amaçlı en az ortaöğretim düzeyinde eğitim görenler ile tarım alanında bilimsel ve teknik çalışma yapanlar.

2-Tüzüğün 3. maddesindeki Derneğin amacını benimsemiş olanlar;

3-Üye ödentisi aylık 5 TL’dir

b) Fahri Üye:

1- Tarım mesleğinin temsilcisi durumunda olanlar

2- Derneğe karşı sevgi ve yakın ilgi gösterenler

3-Dernek çalışmalarını benimseyenler

b)Onur Üyesi

1- Derneğin kuruculuk üyeliği vasfını taşıyanlar

2- Dernek çalışmalarına maddi ve manevi katkısı bulunanlar

 

 

Derneğe Üye Olma-Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma Şartları ve Şekilleri

MADDE 5- Derneğin asil, fahri ( onur) üyesi olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

a) Asil Üye: Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olanlardan, aşağıdaki koşulları taşıyanlar;

1-Tarımsal amaçlı en az ortaöğretim düzeyinde eğitim görenler ile tarım alanında bilimsel ve teknik çalışma yapanlar.

2-Tüzüğün 3. maddesindeki Derneğin amacını benimsemiş olanlar;

3-Üye ödentisi aylık 5 TL’dir

b) Fahri (Onur) Üyesi:

1- Tarım mesleğinin temsilcisi durumunda olanlar

2- Derneğe karşı sevgi ve yakın ilgi gösterenler

3-Dernek çalışmalarını benimseyenler

4- Derneğin kuruculuk üyeliği vasfını taşıyanlar

5- Dernek çalışmalarına maddi ve manevi katkısı bulunanlar (Madde numarası aynı kaldı.)

 

 

 

 MADDE 6-a) 5. maddedeki koşulları taşıyıp da üye olmak isteyenler örneğe uygun başvuru formunu 2 nüsha halinde doldurarak, bölgesindeki şube başkanlığına başvurur. Şube yönetim kurulu başvuruyu 30 gün içinde karara bağlar ve sonucu bir yazı ile başvuru sahibine bildirir.

b) Şubece üyeliği kabul edilenler, şube üye defterine işlenerek, genel merkez evrakının intikal tarihinden itibaren 30 gün içinde uygun görürse kaydını yapar ve kimlik kartını hazırlayarak ilgili şubesine gönderir.

c) Üyeliğe girişte aylık ödentinin 5 katı kadar giriş ödentisi ödenir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin ödentisi iade edilmez.

d) Şubeler kayıt ettikleri üyelerin genel merkeze gönderilen üyeliğe başvuru formunun bir nüshası genel merkezce ilgili şube dosyasında toplanır.

e) Herhangi bir nedenle üyesi bulunduğu şubenin bölgesinden ayrılan üye çalıştığı bölgenin şubesine üç ay içinde dilekçe ile başvurarak eski şubenin üye numarasını belirterek üyelik için müracaat işlemini yapar.

f) Üyenin başvurusu şube tarafından önceki şubesine bir yazı ile bildirilir. Eski üyenin, üyeliğe başvuru formu ile üyelik ödenti durumunu 15 gün içinde yeni şubesine gönderir.

g) Üyeyi yeni şubesi kaydederek sonuçtan genel merkeze bilgi verir. Genel merkez eski şube dosyasından üyelik başvuru formunu yeni şubesi dosyasına aktarır.

h) Nakil işlemi tamamlanana kadar, önceki şubenin üyesi sayılır.

i) Üyeliği düşenlerle üyelikleri çıkartılanların üyeliğe başvuru formları ayrı ayrı dosyalarda toplanır.

j) Şube istediği kadar, gerekli koşulları taşıyanları fahri üye yapabilir.

k) Onur üyeliğine seçilenler genel merkez yönetim kurulunun kararından geç tikten sonra üye olabilirler. Onur üyelik kartları genel merkezce tutulur.

 

 MADDE 6-a) 5. maddedeki koşulları taşıyıp da üye olmak isteyenler örneğe uygun başvuru formunu doldurarak, bölgesindeki şube başkanlığına başvurur. Şube başvuruyu 30 gün içinde bir yazı ile Genel Merkeze bildirir.

b) Şubece üyeliği bildirilen başvuru evrakının genel merkeze intikal tarihinden itibaren genel merkez 30 gün içinde uygun görürse kaydını yapar, kimlik kartını hazırlayarak ilgili şubesine gönderir ve başvurusu kabul edilen üye şube üye kayıt defterine işlenir.

c) Üyeliğe girişte aylık ödentinin 5 katı kadar giriş ödentisi ödenir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin ödentisi iade edilmez.

d) Şubeler kayıt ettikleri üyelerin genel merkeze gönderilen üyeliğe başvuru formunun bir nüshası genel merkezce ilgili şube dosyasında toplanır.

e) Herhangi bir nedenle üyesi bulunduğu şubenin bölgesinden ayrılan üye çalıştığı bölgenin şubesine üç ay içinde dilekçe ile başvurarak eski şubenin üye numarasını belirterek üyelik için müracaat işlemini yapar.

f) Üyenin başvurusu şube tarafından önceki şubesine bir yazı ile bildirilir. Eski üyenin, üyeliğe başvuru formu ile üyelik ödenti durumunu 15 gün içinde yeni şubesine gönderir.

g) Üyeyi yeni şubesi kaydederek sonuçtan genel merkeze bilgi verir. Genel merkez eski şube dosyasından üyelik başvuru formunu yeni şubesi dosyasına aktarır.

h) Nakil işlemi tamamlanana kadar, önceki şubenin üyesi sayılır.

i) Üyeliği düşenlerle üyelikten çıkartılanların üyeliğe başvuru formları ayrı ayrı dosyalarda toplanır.

j) Şube istediği kadar, gerekli koşulları taşıyanları fahri üye yapabilir. (Madde numarası aynı kaldı.)

 

 

 Derneğin Organları

MADDE 11-

a) Genel  Kurul

b) Danışma Kurulu

c) Merkez Yönetim Kurulu

d) Denetleme Kurulu

e) Onur Kurulu

f) Şubeler ve Organları

 

Derneğin Organları

MADDE 11-

a) Genel Kurul

b) Danışma Kurulu

c) Merkez Yönetim Kurulu

d) Denetleme Kurulu

e) Onur Kurulu (Madde numarası aynı kaldı.)

 

 Genel Kurul

MADDE 12- Genel kurul, derneğin en yetkili organıdır. Seçilmiş delegeler: Her şubenin genel kurulu 20 üyeye kadar bir, devamlar her 20 asil üye için birer delege seçilir. Her 20’lik birimleri aşan miktarlar için de bir delege seçilir. Delegeler en geç genel merkez genel kurul toplantı tarihten, 30 gün önce seçilir olağan genel kurula 90 tam gün kalıncaya kadar genel merkez ödentilerini göndermeyen şubelerin delegelerinin genel kurula katılma hakları yoktur. Delegelere şubelerince yolluk ödenir. Doğal delegeler, Danışma kurulu, Merkez yönetim kurulu, denetleme kurulu, onur kurulu asil üyeleri ile şube başkanları genel kurulun doğal delegeleridir.

 

Genel Kurul

MADDE 12- Genel kurul, derneğin en yetkili organıdır. Seçilmiş delegeler:  Şube ve temsilciliklerin asil 20 üyeye kadar bir, müteakip her üye için birer delege olmak üzere seçer. (Her 20’lik birimleri aşan artık üyeler için de birer delege seçilir). Delegeler en geç genel merkez genel kurul toplantı tarihinden 60 gün önce seçilir. Delegelere şubelerin maddi olanakları ölçüsünde belge karşılığı masrafları ödenebilir. Doğal Delegeler, Danışma Kurulu Merkez yönetim kurulu, denetleme kurulu, onur kurulu asil üyeleri ile şube başkanları genel kurulun doğal delegeleridir. (Madde numarası aynı kaldı.)

 

 

 Toplantı Zamanı

MADDE 13- Genel Kurul biri olağan, diğeri olağanüstü olmak üzere iki türde toplanır. Olağan toplantılar 3 yılda bir Nisan Ayı içinde yönetim kurulunca tespit edilerek uygun bir tarihte yapılır. Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde de bu kurulların 2/3 çoğunlukla aldığı karar veya dernek üyelerinin 1/5’inin imzası ile en geç bir ay içinde genel kurul olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

 

Toplantı Zamanı

MADDE 13- Genel Kurul biri olağan, diğeri olağanüstü olmak üzere iki türde toplanır. Olağan toplantılar 3 yılda bir Mart Ayı içinde yönetim kurulunca tespit edilerek uygun bir tarihte yapılır. Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde de bu kurulların 2/3 çoğunlukla aldığı karar veya dernek üyelerinin 1/5’inin imzası ile en geç bir ay içinde genel kurul olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. (Madde numarası aynı kaldı.)

 

 Çağrı Yöntemi

MADDE 14- Genel yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katliama hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yer ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantının arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz. Eğer toplantı başka bir nedenle ertelenmişse ertelenme nedenini de belirtmek suretiyle, aynı gazeteye ilan verilerek durum üyelere duyurulur. Genel kurul birden fazla ertelenemez. Genel kurula katılma hakkına sahip olan delegeler, genel merkez başkanlığına başvurarak genel kurula katılmak için delege kartlarını alırlar. Delege kartlarını almayanlar hiçbir şekilde genel kurula katılma hakkına sahip değildirler. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak aynı delege kartları ikinci toplantıda geçerlidir.

Çağrı Yöntemi

MADDE 14-Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yer ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantının arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. (Madde numarası aynı kaldı.) 

 

 Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü

MADDE 15- Genel Kurul: Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin, yandan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; ikinci toplantıya katılan delege sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 16- Dernek genel kurulu toplantıları, ilanda belirtilen gün ve saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak delegeler genel yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların hizasına kimlik ibraz ederek daha önceden kendisine verilen delege kartını gösterip imzasını atarak toplantı yerine girerler. Toplantı genel yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere, bir başkan yeteri kadar başkan vekili ve yazman üye seçilir. Toplantı sonunda bütün belgelerle tutanaklar divan başkanlığına imzalatılarak, genel yönetim kuruluna verilir Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü

MADDE 15- Genel Kurul: Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin, yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; ikinci toplantıya katılan delege sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Dernek genel kurulu toplantıları, ilanda belirtilen gün ve saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak delegeler genel yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların hizasına kimlik ibraz ederek daha önceden kendisine verilen delege kartını gösterip imzasını atarak toplantı yerine girerler. Toplantı genel yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.  Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere, bir başkan yeteri kadar başkan vekili ve yazman üye seçilir. Toplantı sonunda bütün belgelerle tutanaklar divan başkanlığına imzalatılarak, genel yönetim kuruluna verilir Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda bulunan üyelerin

Onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. (Eski 15 ve 16. Maddeler birleştirilmiştir.)

 

 Görev ve Yetkileri

MADDE 19- Danışma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a- Genel başkanı ve genel başkan yardımcısını yönetim ve merkez yönetim kurullarının ilk olarak toplantısında 26. madde uyarınca, merkez yönetim kurulu üyeleri arasından seçer.

b- Merkez yönetim kurulu ile birlikte altı aylık çalışmaları gözden geçirir. Dernekler kanunun, tüzük hükümleri ve genel kurulun direktifleri içinde kararlar alınır.

c- Yıllık dönem için hazırlanan bütçe ve tasarısını, kadro çizelgesini düzenler ve genel kurulun onayına sunar.

d- Tüzüğü değiştirir ve genel kurulun oyuna sunar.

e- Derneğe gelir kaynaklarını araştırır. Üye sayısının çoğaltılmasına çalışır

f- Tüzüğün diğer maddelerinin kendisine yüklediği görevlerin yerine getirir.

 Görev ve Yetkileri

MADDE 18- Danışma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a- Merkez yönetim kurulu ile birlikte altı aylık çalışmaları gözden geçirir. Dernekler kanunun, tüzük hükümleri ve genel kurulun direktifleri içinde kararlar alınır.

b- Yıllık dönem için hazırlanan bütçe ve tasarısını, kadro çizelgesini düzenler ve genel kurulun onayına sunar.

c- Tüzüğün değiştirilen taslağını hazır ve genel kurulun oyuna sunar.

ç- Derneğe gelir kaynaklarını araştırır. Üye sayısının çoğaltılmasına çalışır

d- Tüzüğün diğer maddelerinin kendisine yüklediği görevlerin yerine getirir. (Eski 19. Madde)

 

 

Danışma Kurulunun Toplanması

MADDE 20- Danışma kurulu,  genel başkan veya yardımcısının başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Bu toplantıları gündem bitinceye kadar sürer, toplantının yeri, tarihi ve gündemi merkez yönetim kurulu üyelerince saptanır. Toplantının gündemi ve çalışma raporları 15 gün önceden Danışma Kurulu üyelerine gönderilir. Danışma kurulu, genel başkanın çağrısı veya merkez yönetim kurulunun kararı ya da kendi üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Yönetim kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılması ile yapılabilir. Oylar eşit olunca başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. 

Danışma Kurulunun Toplanması

MADDE 19- Danışma kurulu,  genel başkan veya yardımcısının başkanlığında yılda bir kez olağan olarak toplanır. Bu toplantıları gündem bitinceye kadar sürer, toplantının yeri, tarihi ve gündemi merkez yönetim kurulu üyelerince saptanır. Toplantının gündemi ve çalışma raporları 15 gün önceden Danışma Kurulu üyelerine gönderilir. Danışma kurulu, genel başkanın çağrısı veya merkez yönetim kurulunun kararı ya da kendi üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Yönetim kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılması ile yapılabilir. (Eski 20. Madde)

 Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 21- Merkez yönetim kurulu; derneğin yürütme organıdır. Genel kurulca dernek üyeleri arasından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Asil üye sayısında azalma olması halinde yerlerine sırayla yedek üyeler çağırılır. Merkez yönetim kurulunun; dernek işleri ile ilgili olarak çalışma yapmak için dernek üyelerine görev verme yetkisi vardır. Merkez yönetim kurulu tarafından derneğin amaçları doğrultusunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen üye, verilen görevi yapmak zorundadır. Merkez yönetim kurulu ilk toplantısında; asil üyeler arasından 1 genel sekreter,  1 örgütlenme sekreteri,  1 eğitim yayım sekreteri, 1 özlük ve meslek sorunları sekreteri, 1genel sayman seçer. Görev bölümü merkez yönetim kurulu asil üyelerinin tamamının katılımı ile yapılır.

  

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 20- Merkez yönetim kurulu; derneğin yürütme organıdır. Genel kurulca dernek üyeleri arasından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Asil üye sayısında azalma olması halinde yerlerine sırayla yedek üyeler çağırılır. Merkez yönetim kurulunun; dernek işleri ile ilgili olarak çalışma yapmak için dernek üyelerine görev verme yetkisi vardır. Merkez yönetim kurulu tarafından derneğin amaçları doğrultusunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen üye, verilen görevi yapmak zorundadır. Merkez yönetim kurulu ilk toplantısında; asil üyeler arasından 1 genel başkan 1 genel başkan yardımcısı 1 genel sekreter,  1 örgütlenme sekreteri,  1 eğitim yayım sekreteri, 1 özlük ve meslek sorunları sekreteri, 1genel sayman seçer. Görev bölümü merkez yönetim kurulu asil üyelerinin tamamının katılımı ile yapılır. (Eski 21. Madde)

 

Görev ve Yetkileri

MADDE 22-  Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Tüzük hükümlerini, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarını uygular

b) Merkez yönetim kurulunca düzenlenip, genel kurulca onaylanan kadro çizelgesine göre memur ve hizmetli atar.

c) Derneğe ait kıymetli evrak, demirbaş ve tüm değerlerin iyi saklanmasını ve bunlara ilişkin işlemlerin doğru yapılmasını düzenler ve uygular.

ç) Her türlü satın alma ve masraf işlemlerini yapar.

d) Bütçeyi, çalışma raporlarını, yönetmelik ve statüleriyle ilgili her çeşit önerileri hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.

e) Derneğin kurduğu her türlü işletme ve tesislerin çalışmalarını yürütür.

f) Derneğin çalışmalarıyla ilgili her türlü çalışmalarını, tüzük ve yasa hükümlerine göre düzenler. Dernek yayın organlarıyla ilgili çalışmaları düzenler, sorunları belirler.

g) Derneğin çalışmalarıyla ilgili araştırma ve inceleme komisyonları kurabilir. Bu komisyonlara, görevlendirdiği işler karşılığında ücret ödeyebilir.

h) Tüzüğe aykırı çalışma yapan şube yönetim kurullarının görevden uzaklaştırılmasını ve geçici kurul atanmasını kararlaştırır. Geçici yönetim kurulu görevini şubeden 5üyeye verir;  şube geçici yönetim kurulu en geç tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde şubeyi genel kurula götürmek için karar alır.

ı) Demek yayın organının çıkartılmasını ve diğer meslekle ilgili bilimse yayın organlarının bastırılmasını kararlaştırır.

i) Derneği temsil etmek üzere, üyelerden bir veya birkaçına yetki verir.

Görev ve Yetkileri

MADDE 21 – Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Tüzük hükümlerini, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarını uygular

b) Merkez yönetim kurulunca düzenlenip, genel kurulca onaylanan kadro çizelgesine göre memur ve hizmetli atar.

c) Derneğe ait kıymetli evrak, demirbaş ve tüm değerlerin iyi saklanmasını ve bunlara ilişkin işlemlerin doğru yapılmasını düzenler ve uygular.

ç) Her türlü satın alma ve masraf işlemlerini yapar.

d) Bütçeyi, çalışma raporlarını, yönetmelik ve statüleriyle ilgili her çeşit önerileri hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.

e) Derneğin kurduğu her türlü işletme ve tesislerin çalışmalarını yürütür.

f) Derneğin çalışmalarıyla ilgili her türlü çalışmalarını, tüzük ve yasa hükümlerine göre düzenler. Dernek yayın organlarıyla ilgili çalışmaları düzenler, sorunları belirler.

g) Derneğin çalışmalarıyla ilgili araştırma ve inceleme komisyonları kurabilir. Bu komisyonlara, görevlendirdiği işler karşılığında ücret ödeyebilir.

h) Demek yayın organının çıkartılmasını ve diğer meslekle ilgili bilimsel yayın organlarının bastırılmasını kararlaştırır.

ı) Derneği temsil etmek üzere, üyelerden bir veya birkaçına yetki verir. (Eski 22. Madde)

 Toplanması

MADDE 23-Merkez Yönetim Kurulu, en az 15 günde bir toplantı yapmak zorundadır. Toplantıya çağrı; Genel Başkan, genel başkan yardımcısı ya da bunların bulunmadığı durumlarda genel sekreter ya da yardımcı tarafından yapılır. Gündemi hazırlamak, genel sekreterlerin görevidir. Bulunmadığı zamanlarda, genel sekreter yardımcısı tarafından gündem hazırlanır. Merkez yönetim kurulunda iki üyenin isteği ve çoğunluğun onayı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Merkez yönetim kurulu tarafından haftanın belli bir gününde toplantı yapılması kararlaştırılmışsa ve bu günün dışında toplantı yapılması zorunluluğu doğarsa birinci paragrafta belirtilen merkez yönetim kurulu üyelerinden iki tanesinin yazılı isteği halinde yine aynı kişilerce merkez yönetim kurulu toplantıya çağırılır. Merkez yönetim kurulu çoğunluğun hazır bulunması ile toplanır, toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde, toplantıya başkanlık edenin oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur.

 

Toplanması

MADDE 22-Merkez Yönetim Kurulu, en az 15 günde bir toplantı yapmak zorundadır. Toplantıya çağrı; Genel Başkan, genel başkan yardımcısı ya da bunların bulunmadığı durumlarda genel sekreter ya da yardımcı tarafından yapılır. Gündemi hazırlamak, genel sekreterlerin görevidir. Bulunmadığı zamanlarda, genel sekreter yardımcısı tarafından gündem hazırlanır. Merkez yönetim kurulunda iki üyenin isteği ve çoğunluğun onayı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Merkez yönetim kurulu tarafından haftanın belli bir gününde toplantı yapılması kararlaştırılmışsa ve bu günün dışında toplantı yapılması zorunluluğu doğarsa birinci paragrafta belirtilen merkez yönetim kurulu üyelerinden iki tanesinin yazılı isteği halinde yine aynı kişilerce merkez yönetim kurulu toplantıya çağırılır. Merkez yönetim kurulu çoğunluğun hazır bulunması ile toplanır, toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. (Eski 23. Madde)

 

Denetleme Kurulu

MADDE 33- Denetleme kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. 3 yıl için seçilirler. Denetleme kurulu seçildikten en geç bir ay içerisinde toplanarak kendi arasında bir başkan seçer. Kurul kendi başkanının çağrısı üzerine en geç yılda iki defa toplanır.  Merkez yönetim kurulunun isteği üzerine denetleme yapar. Vereceği raporda müştereken imzası şarttır

 

Denetleme Kurulu

MADDE 32- Denetleme kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. 3 yıl için seçilirler. Denetleme kurulu seçildikten en geç bir ay içerisinde toplanarak kendi arasında bir başkan seçer. Kurul kendi başkanının çağrısı üzerine en geç yılda bir defa toplanır.  Merkez yönetim kurulunun isteği üzerine denetleme yapar. Vereceği raporda müştereken imzası şarttır. (Eski 33. Madde)

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 34-

a) Derneğin bütçe çalışmalarını tüzük, genel kurul, genel yönetim ve merkez yönetim kurulu, kararlarına uygun olup olmadığını inceler, gerekli uyarıları yapar.

b) Genel kurula sunulan faaliyet raporları ve kesin hesabın uygunsuzluk derecesindeki hakkındaki incelemelerini bir raporla genel kurula sunar.

c) Genel kurul toplantılarında bulunarak, ilgili hususlar hakkında sorulacak sorulara yanıt verir.

ç) Denetçiler görevlerini yaparlarken görecekleri ve öğrenecekleri noksanlık ve yolsuzlukları belgelere dayandırarak, genel kurula sundukları raporda belirtmeye mecburdurlar.

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 33-

a) Derneğin bütçe çalışmalarını tüzük, genel kurul, genel yönetim ve merkez yönetim kurulu, kararlarına uygun olup olmadığını inceler, gerekli uyarıları yapar.

b) Genel kurula sunulan faaliyet raporları ve kesin hesabın uygunsuzluk derecesindeki hakkındaki incelemelerini bir raporla genel kurula sunar.

c) Genel kurul toplantılarında bulunarak, ilgili hususlar hakkında sorulacak sorulara yanıt verir.

ç) Denetçiler görevlerini yaparlarken görecekleri ve öğrenecekleri noksanlık ve yolsuzlukları belgelere dayandırarak, genel kurula sundukları raporda belirtmeye mecburdurlar.

d) Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen

Çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. (Eski 34. Madde)

 

 Şube Organları

MADDE 39-

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

ç) Delegeler

Şube Organları

MADDE 38-

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu (Eski 39. Madde)

 

 MADDE 40- Şube genel kurulu, şubenin üyelerinden oluşur.

Şube genel kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube organlarının seçer (Yönetim kurulu için 5 asil 5 yedek, denetleme kurulu için 3 asil 3 yedek üye seçer.

b) Genel merkez delegelerini 20 üye için bir, müteakip her üye için birer delege olmak üzere seçer, (her yirmi birimleri aşan artık üyeleri içinde birer delege seçilir.)

c) Şube genel kurul 3 yılda bir olağan olarak toplanır.

Dernek genel kurulunun olağan toplantısında yapıldığı yıllarda, yapılacak olan şube genel kurulları, genel merkez kurulundan en az 60 gün önce toplanır.

d) Şube genel kurul toplantılarında, şube organları ile birlikte  genel merkez delegeleri de yeniden seçilirler. Genel merkez genel kuruluna, en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Seçim sonuçları tutanaklarla birlikte genel merkeze bildirilir.

e) Şube genel kurulu, genel hükümlerinde, dernekler kanununda ve bu tüzükle şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şube’nin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da mahkemeye şevklerine karar verir.

f) Şube genel kurul, şube yönetim kurul kararı ile üyelerinin 1/5’inin yazılı başvurması  üzerine yönetim kurulunca toplantıya çağırılır.

 

  

 

 

 

 MADDE 39- Şube genel kurulu, şubenin üyelerinden oluşur.

Şube genel kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube organlarının seçer (Yönetim kurulu için 5 asil 5 yedek, denetleme kurulu için 3 asil 3 yedek üye seçer.

b) Genel merkez delegelerini 20 üye için bir, müteakip her üye için birer delege olmak üzere seçer, (her yirmi birimleri aşan artık üyeleri içinde birer delege seçilir.)

c) Şube genel kurul 3 yılda bir olağan olarak toplanır.

Dernek genel kurulunun olağan toplantısında yapıldığı yıllarda, yapılacak olan şube genel kurulları, genel merkez kurulundan en az 60 gün önce toplanır.

d) Şube genel kurul toplantılarında, şube organları ile birlikte genel merkez delegeleri de yeniden seçilirler. Genel merkez genel kuruluna, en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Seçim sonuçları tutanaklarla birlikte genel merkeze bildirilir.

e) Şube genel kurulu, genel hükümlerinde, dernekler kanununda ve bu tüzükle şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şube’nin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da mahkemeye sevklerine karar verir.

f) Şube genel kurul, şube yönetim kurul kararı ile üyelerinin 1/5’inin yazılı başvurması üzerine yönetim kurulunca toplantıya çağırılır.

g) 14.04.2018 tarihinden sonra, mevcut ve kurulacak şubeler olağan genel kurullarını genel merkez genel kuruluna uyum sağlamak için bir defaya mahsus kongre süreleri gelmemiş olsa dahi, genel merkez kongresinden 60 gün önce yapar. (Eski 40. Madde)

 

 

MADDE 41- Şube yönetim kurulunun kuruluşu şunlardır.

a) Şube yönetim kurulları, genel seçimden sonra ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan, sekreter, • sayman veznedar seçer. Seçimlerden salt çoğunlukla yetinilir.

b) Dernek çalışmalarını yürütmek üzere yıllık bir çalışma programı hazırlar

c) Yönetim kurulları en az 30 günde bir belirli günlerde toplanır.

ç) Yönetim kurulu, dernek işlerini daha iyi yürütebilmek amacıyla kendi üyelerine belli konularda görev ve yetki verebilir.

d) Şube yönetim kurulu toplantısına (3) defa izinsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar

e) Derneği taahhüt altına koyan tüm belgelerde birinci derecede olmak üzere çift imza bulunması zorunludur.

f) Dernekler yasası, tüzük ve genel merkez tarafından yükümlendirilen görevleri yapar. Şube içi organları kurar, iç yönetmelikleri hazırlar ve uygular

 

 

MADDE 40- Şube yönetim kurulunun kuruluşu şunlardır.

a) Şube yönetim kurulları, genel seçimden sonra ilk toplantıda kendi üyeleri arasından başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye seçer. Seçimlerden salt çoğunlukla yetinilir.

b) Dernek çalışmalarını yürütmek üzere yıllık bir çalışma programı hazırlar

c) Yönetim kurulları en az 30 günde bir belirli günlerde toplanır.

ç) Yönetim Kurulu, dernek işlerini daha iyi yürütebilmek amacıyla kendi üyelerine belli konularda görev ve yetki verebilir.

d) Şube yönetim kurulu toplantısına (3) defa izinsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar

e) Derneği taahhüt altına koyan tüm belgelerde birinci derecede olmak üzere çift imza bulunması zorunludur.

f) Dernekler yasası, tüzük ve genel merkez tarafından yükümlendirilen görevleri yapar. Şube içi organları kurar, iç yönetmelikleri hazırlar ve uygular (Eski 41. Madde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE 44- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. (YENİ EKLENEN MADDE)

 

 Tüzüğün Değiştirilmesi

MADDE 50- Olağan veya olağanüstü toplantı gündeminde konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirebilir. Tüzük değişikliği için 1. toplantıda üyelerin 2/3′ nün hazır bulunması şarttır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Dernek tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’nün oyu ile değiştirilir.

 

Tüzüğün Değiştirilmesi

MADDE 50- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. (Madde numarası aynı kaldı.)

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir