00903122138435 info@tzd.org.tr

TZD Ana Tüzüğü (eski)

TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

MADDE 1- “Türkiye Ziraatçılar Derneği” adıyla bir dernek kurulmuştur.

MADDE 2- Derneğin merkezi Ankara’dadır. 20 kayıtlı üyesi bulunan, her il merkezinde bir şube açabilir.

Derneğin Amacı:

MADDE 3- Atatürk Devrimleri, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile anayasamız milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kapsamı içinde tüm üyelerinin, ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük haklarını koruyup geliştirmek, meslek, ülkemiz tarımının sorunlarının tespiti ve sorunlarına çözüm alternatiflerinin bulunması çabaları ile bir yandan üreticilerimizin gelişen tarım tekniğine uyum sağlamalarına, diğer yandan ilgili ve yetkililere yardımcı olma ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaktadır.

 

Derneğin Yapacağı Çalışmalar:

MADDE 4- Dernek amacını geliştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

 1. a) Üyelerinin mesleki bilgilerini, genel kültürlerini ve yeteneklerini geliştirmek ve gerek üyelerinin kendi aralarında gerekse tarım alanında çalışan diğer kişilerle ülkemiz tarımın çıkarları açısından iyi ilişkiler kurulmasını, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla projeler yapar,yaptırır ve bu projeleri uygular, konferanslar, paneller vediğer kültürel çalışmalar düzenler, bülten, bildiri, gazete dergi gibi yayın faaliyetlerinde bulunur, kitaplıklar kurar,
 2. b) Gezi, tiyatro, gece ve diğer eğlence faaliyetlerinde bulunur.
 3. c) Üyelerinin verimli çalışmalarına engel olabilecek sorunların ortadan kaldırılması için ilgililere sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, çözüm alternatifleri sunar.
 4. d) Üyelerinin idare hukukundan doğan özlük, sosyal ve mesleki haklarını savunur; gelişen şartlara uygun yeni hakların elde edilmesine çalışır.
 5. e) Üyelerine lokal, üyelerinin aile ve yakınlarına dinlenme evi, yurtları, dinlenme yeri tesisi eder. Bu faaliyetlerde gerekli olan 5253 Sayılı Dernekler Kanunun 26’ ncı maddesi hükmünce öngörülen izni ilgili mercilerden usulüne uygun olarak alır
 6. f) Dernek, gereksinimlerini karşılamak amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar edinir. Mesleği ile ilgili hukuki sorunların olması ve. Hallerinde üyelerine yönetmelikler kapsamında yardım eder.
 7. g) Dernek 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 96-98 maddeleri esaslarına uygun olarak federasyon kuruluş faaliyetlerinde bulunabilir.
 8. h) Üyelerinin mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla yabancı memleketlere eleman gönderilmesi için her türlü olanak ve yardımlardan faydalanır. Ülkemiz tarımına yarar sağlamak temelinde tarımsal amaçlı uluslararası kuruluşlarda 5253 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesi hükümlerine uygun olarak işbirliği yapar.
 9. I) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti yapar ve eğitim verir.
 10. i) Dernek, dernekler kanununun kapsamı dışında çalışma yapamaz

 

Derneğe Üye Olma-Üyelikten çıkma veya Çıkarılma Şartları ve Şekilleri

MADDE 5- Derneğin asil, fahri ve onur üyesi olmak üzere üç türlü üyesi vardır.

 1. a) Asil Üye: Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olanlardan, aşağıdaki koşulları taşıyanlar;

 

1- Tarımsal amaçlı en az ortaöğretim düzeyinde eğitim görenler ile tarım alanında bilimsel ve teknik çalışma yapanlar.

2- Tüzüğün 3. maddesindeki Derneğin amacını benimsemiş olanlar;

3- Üye ödentisi aylık 5 TL’dir

 1. a) Fahri Üye

1- Tarım mesleğinin temsilcisi durumunda olanlar

2- Derneğe karşı sevgi ve yakın ilgi gösterenler

3- Dernek çalışmalarını benimseyenler

 1. b) Onur Üyesi

1- Derneğin kuruculuk üyeliği vasfını taşıyanlar

2- Dernek çalışmalarına maddi ve manevi katkısı bulunanlar

 

MADDE 6-a) 5. maddedeki koşulları taşıyıp da üye olmak isteyenler örneğe uygun başvuru formunu 2 nüsha halinde doldurarak, bölgesindeki şube başkanlığına başvurur. Şube yönetim kurulu başvuruyu 30 gün içinde karara bağlar ve sonucu bir yazı ile başvuru sahibine bildirir.

 1. b) Şubece üyeliği kabul edilenler, şube üye defterine işlenerek, genel merkez evrakının intikal tarihinden itibaren 30 gün içinde uygun görürse kaydını yapar ve kimlik kartını hazırlayarak ilgili şubesine gönderir.
 2. c) Üyeliğe girişte aylık ödentinin 5 katı kadar giriş ödentisi ödenir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin ödentisi iade edilmez.
 3. d) Şubeler kayıt ettikleri üyelerin genel merkeze gönderilen üyeliğe başvuru formunun bir nüshası genel merkezce ilgili şube dosyasında toplanır.
 4. e) Herhangi bir nedenle üyesi bulunduğu şubenin bölgesinden ayrılan üye çalıştığı bölgenin şubesine üç ay içinde dilekçe ile başvurarak eski şubenin üye numarasını belirterek üyelik için müracaat işlemini yapar.
 5. f) Üyenin başvurusu şube tarafından önceki şubesine bir yazı ile bildirilir. Eski üyenin, üyeliğe başvuru formu ile üyelik ödenti durumunu 15 gün içinde yeni şubesine gönderir.
 6. g) Üyeyi yeni şubesi kaydederek sonuçtan genel merkeze bilgi verir. Genel merkez eski şube dosyasından üyelik başvuru formunu yeni şubesi dosyasına aktarır.
 7. h) Nakil işlemi tamamlanana kadar, önceki şubenin üyesi sayılır.
 8. i) Üyeliği düşenlerle üyelikleri çıkartılanların üyeliğe başvuru formları ayrı ayrı dosyalarda toplanır.
 9. j) Şube istediği kadar, gerekli koşulları taşıyanları fahri üye yapabilir.
 10. k) Onur üyeliğine seçilenler genel merkez yönetim kurulunun kararından geç tikten sonra üye olabilirler. Onur üyelik kartları genel merkezce tutulur.

 

Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi:

MADDE 7- Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde kendiliğinden düşer

 1. a) Ölüm
 2. b) Üyelikten ayrılma isteğini yazılı olarak, kayıtlı olduğu şubeye bildirmek
 3. c) Adli yargı mercilerince, ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına ve yüz kızartıcı  suçlardan mahkûm edilmiş olmak.

MADDE 8- Aylık ödentisini 3 ay üst üste ödemeyen üyeler şube yönetim kurulunca taahhütlü bir mektupla uyarılır ve ödentisini ödemek üzere 30 gün süre verilir. Buna rağmen birikmiş ödentisini ödemeyenlerin üyelikten düşürülmeleri için şubeler kendi görüşlerini de ekleyerek genel merkeze durumu bildirirler. Genel merkez üyelikten düşürme veya üyeliğe devam kararını 30 gün içerisinde şubeye bildirir. Genel merkez yukarıdaki işlemini doğrudan yapabilir.

MADDE 9- Derneğin amacı ve tüzüğüne aykırı faaliyetlerde bulunanları ile dernek bütünlüğüne zarar verici davranışlarda bulunanlar, şube yönetim kurulunun veya merkez yönetim kurulunun teklifi, onur kurulunun disiplin yönetmeliği hükümlerine göre vereceği kararla üye aklanır veya üyelikten çıkarılır. Karar bir yazı ile üyeye bildirilir. Üyelikten çıkarılma kararına karşı ilgililer dernek genel kuruluna itiraz edebilirler.

MADDE 10- Üyelikten ayrılan kimselerin, dernek tarafından kurulan yardım sandığı, sigorta kurumu, vakıf vs. üyelik ödentisi ile ilişkili bulunmayan işlemlerdeki hakları bu kurulların özel yönetmelik ve statülerinde saptanan ilkelere göre saklı kalır.

Derneğin Organları

MADDE 11-

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Danışma Kurulu
 3. c) Merkez Yönetim Kurulu
 4. d) Denetleme Kurulu
 5. e) Onur Kurulu
 6. f) Şubeler ve Organları

 

Genel Kurul

MADDE 12- Genel kurul, derneğin en yetkili organıdır. Seçilmiş delegeler: Her şubenin genel kurulu 20 üyeye kadar bir, devamlar her 20 asil üye için birer delege seçilir. Her 20’lik birimleri aşan miktarlar için de bir delege seçilir. Delegeler en geç genel merkez genel kurul toplantı tarihten, 30 gün önce seçilir olağan genel kurula 90 tam gün kalıncaya kadar genel merkez ödentilerini göndermeyen şubelerin delegelerinin genel kurula katılma hakları yoktur. Delegelere şubelerince yolluk ödenir. Doğal delegeler, Danışma Kurulu, Merkez yönetim kurulu, denetleme kurulu, onur kurulu asil üyeleri ile şube başkanları genel kurulun doğal delegeleridir.

 

Toplantı Zamanı

MADDE 13- Genel Kurul biri olağan, diğeri olağanüstü olmak üzere iki türde toplanır. Olağan toplantılar 3 yılda bir Nisan Ayı içinde yönetim kurulunca tespit edilerek uygun bir tarihte yapılır. Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde de bu kurulların 2/3 çoğunlukla aldığı karar veya dernek üyelerinin 1/5’inin imzası ile en geç bir ay içinde genel kurul olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

 

 

Çağrı Yöntemi

MADDE 14- Genel yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katliama hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yer ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantının arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz. Eğer toplantı başka bir nedenle ertelenmişse ertelenme nedenini de belirtmek suretiyle, aynı gazeteye ilan verilerek durum üyelere duyurulur. Genel kurul birden fazla ertelenemez. Genel kurula katılma hakkına sahip olan delegeler, genel merkez başkanlığına başvurarak genel kurula katılmak için delege kartlarını alırlar. Delege kartlarını almayanlar hiçbir şekilde genel kurula katılma hakkına sahip değildirler. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak aynı delege kartları ikinci toplantıda geçerlidir.

 

Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü

MADDE 15- Genel Kurul: Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin, yandan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; ikinci toplantıya katılan delege sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 16- Dernek genel kurulu toplantıları, ilanda belirtilen gün ve saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak delegeler genel yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların hizasına kimlik ibraz ederek daha önceden kendisine verilen delege kartını gösterip imzasını atarak toplantı yerine girerler. Toplantı genel yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.  Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere, bir başkan yeteri kadar başkan vekili ve yazman üye seçilir. Toplantı sonunda bütün belgelerle tutanaklar divan başkanlığına imzalatılarak, genel yönetim kuruluna verilir Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur,

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 17-– Aşağıdaki yazılı hususlar, genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. a) Dernek organlarının seçimi: (Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu)
 2. b) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi
 3. c) Dernek genel kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını  incelemek, kurulları aklamak
 4. d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek
 5. e) Derneğe gerekli gayrimenkul malların satın alınması satılması, bağışlanması veya devredilmesi hususunda genel yönetim kuruluna yetki vermek.
 6. f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek
 7. g) Onur Kurulu kararıyla dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak
 8. h) Dernekler yasasında yazılı genel hükümlerle, tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.
 9. i) Derneğin feshine karar vermek.
 10. j) Şube açılmasına karar vermek (Tüzük değişikliği ve fesih için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 81. Maddesine uyulur. Diğer bütün kararlarda salt çoğunlukla yetinilir. Dernek organlarının seçiminde gizli oylama, diğer çalışmalarında açık oylama kararı alınır ve uygulanır.)

 

Danışma Kurulu

MADDE 18-

a- Genel Kurul üç yıl için 15 asil, 15 yedek üye seçer. Asil üye sayısında azalma olması halinde, merkez yönetim kurulu sırası ile yedekleri göreve çağırır.

b- Merkez yönetim kurulu asil üyeleri, Merkez genel kurulunun da doğal delegesidirler.

c- Danışma Kurulu; bu kurula seçilmiş olan 15 kişi ile 7 kişilik merkez yönetim kurulunun bir araya gelmesinden oluşu ve toplam sayısı 22 kişidir. Toplantılara; genel başkan başkanlık eder. Genel başkanın katılmadığı toplantıları genel başkan yardımcısı, her ikisinin de bulunmadığı toplantıları ise, hazır bulunanların kendi aralarında seçecekleri başkan yönetir. Danışma kurulu üyeleri merkez yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

 

Görev ve Yetkileri

MADDE 19- Danışma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a- Genel başkanı ve genel başkan yardımcısını yönetim ve merkez yönetim kurullarının ilk olarak toplantısında 26. madde uyarınca, merkez yönetim kurulu üyeleri arasından seçer.

b- Merkez yönetim kurulu ile birlikte altı aylık çalışmaları gözden geçirir. Dernekler kanunun, tüzük hükümleri ve genel kurulun direktifleri içinde kararlar alınır.

c- Yıllık dönem için hazırlanan bütçe ve tasarısını, kadro çizelgesini düzenler ve genel kurulun onayına sunar.

d- Tüzüğü değiştirir ve genel kurulun oyuna sunar.

e- Derneğe gelir kaynaklarını araştırır. Üye sayısının çoğaltılmasına çalışır

f- Tüzüğün diğer maddelerinin kendisine yüklediği görevlerin yerine getirir.

 

Danışma Kurulunun Toplanması

MADDE 20- Danışma kurulu, genel başkan veya yardımcısının başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Bu toplantıları gündem bitinceye kadar sürer, toplantının yeri, tarihi ve gündemi merkez yönetim kurulu üyelerince saptanır. Toplantının gündemi ve çalışma raporları 15 gün önceden Danışma Kurulu üyelerine gönderilir. Danışma kurulu, genel başkanın çağrısı veya merkez yönetim kurulunun kararı ya da kendi üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Yönetim kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılması ile yapılabilir. Oylar eşit olunca başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

 

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 21- Merkez yönetim kurulu; derneğin yürütme organıdır. Genel kurulca dernek üyeleri arasından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Asil üye sayısında azalma olması halinde yerlerine sırayla yedek üyeler çağırılır. Merkez yönetim kurulunun; dernek işleri ile ilgili olarak çalışma yapmak için dernek üyelerine görev verme yetkisi vardır. Merkez yönetim kurulu tarafından derneğin amaçları doğrultusunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen üye, verilen görevi yapmak zorundadır. Merkez yönetim kurulu ilk  toplantısında; asil üyeler arasından 1 genel sekreter, 1 örgütlenme sekreteri, 1 eğitim yayım sekreteri, 1 özlük ve meslek sorunları sekreteri, 1 genel sayman seçer. Görev bölümü merkez yönetim kurulu asil üyelerinin tamamının katılımı ile yapılır.

 

Görev ve Yetkileri

MADDE 22- Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. a) Tüzük hükümlerini, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarını uygular
 2. b) Merkez yönetim kurulunca düzenlenip, genel kurulca onaylanan kadro çizelgesine göre memur ve hizmetli atar.
 3. c) Derneğe ait kıymetli evrak, demirbaş ve tüm değerlerin iyi saklanmasını ve bunlara ilişkin işlemlerin doğru yapılmasını düzenler ve uygular.

ç) Her türlü satın alma ve masraf işlemlerini yapar.

 1. d) Bütçeyi, çalışma raporlarını, yönetmelik ve statüleriyle ilgili her çeşit önerileri hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.
 2. e) Derneğin kurduğu her türlü işletme ve tesislerin çalışmalarını yürütür.
 3. f) Derneğin çalışmalarıyla ilgili her türlü çalışmalarını, tüzük ve yasa hükümlerine göre düzenler. Dernek yayın organlarıyla ilgili çalışmaları düzenler, sorunları belirler.
 4. g) Derneğin çalışmalarıyla ilgili araştırma ve inceleme komisyonları kurabilir. Bu komisyonlara, görevlendirdiği işler karşılığında ücret ödeyebilir.
 5. h) Tüzüğe aykırı çalışma yapan şube yönetim kurullarının görevden uzaklaştırılmasını ve geçici kurul atanmasını kararlaştırır. Geçici yönetim kurulu görevini şubeden 5üyeye verir; şube geçici yönetim kurulu en geç tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde şubeyi genel kurula götürmek için karar alır.

ı) Demek yayın organının çıkartılmasını ve diğer meslekle ilgili bilimse yayın organlarının bastırılmasını kararlaştırır.

 1. i) Derneği temsil etmek üzere, üyelerden bir veya birkaçına yetki verir.

 

Toplanması

MADDE 23– Merkez Yönetim Kurulu, en az 15 günde bir toplantı yapmak zorundadır. Toplantıya çağrı; Genel Başkan, genel başkan yardımcısı ya da bunların bulunmadığı durumlarda genel sekreter ya da yardımcı tarafından yapılır. Gündemi hazırlamak, genel sekreterlerin görevidir. Bulunmadığı zamanlarda, genel sekreter yardımcısı tarafından gündem hazırlanır. Merkez yönetim kurulunda iki üyenin isteği ve çoğunluğun onayı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Merkez yönetim kurulu tarafından haftanın belli bir gününde toplantı yapılması kararlaştırılmışsa ve bu günün dışında toplantı yapılması zorunluluğu doğarsa birinci paragrafta belirtilen merkez yönetim kurulu üyelerinden iki tanesinin yazılı isteği halinde yine aynı kişilerce merkez yönetim kurulu toplantıya çağırılır. Merkez yönetim kurulu çoğunluğun hazır bulunması ile toplanır, toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde, toplantıya başkanlık edenin oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur.

 

MADDE 24- Merkez yönetim kurulu üyelerinden biri ya da tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa, yedek üyeler oy sırasına göre asil üyeliğe gelir. İzinsiz olarak üst üste (3) veya yılda en çok (10) toplantıya katılmayan üyeler merkez yönetim kurulu üyeliğinden düşer.

 

MADDE 25- Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, yönetim kurulu, mevcut merkez yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

 

MADDE 26- Genel Başkan merkez yönetim kurulu üyeleri arasından merkez yönetim kurulunun ilk ortak toplantısında 2/3 çoğunlukla seçilir. İlk iki turda 2/3 çoğunluk sağlanamazsa diğer turlarda salt çoğunlukla yetinilir.

 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri:

YENİ MADDE 27 Merkez Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının yazılı güvensizlik önerisiyle genel başkan hakkında yapılan görüşme sonunda güven oylaması yapılır. Bu oylamada üye sayısının salt çoğunluğu güvensizlik beyan ederse, Genel başkan çekilmiş sayılır Aynı toplantıda yeniden 26.maddeye göre başkanlık seçimi yapılır.

 

MADDE 28- Derneğin genel kurulu ile denetleme ve onur kurulu dışında kalan bütün organ ve büroların başkanı ve 1. derecede üstündür. Danışma kurulu ve merkez yönetim kurullarının verdiği yetkileri kullanır. Dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar. Genel Başkan, başkanı olduğu kurul ve büroların, tüzük, çalışma programı, genel kurul, merkez yönetim kurulu ve yönetmelikler gereğince, işlerliğinden 1. derecede sorumlu olup çalışmalarını koordine eder. İvedi hallerde tüzük ve yönetmeliklere aykırı olmamak şartıyla harcamalara kara verebilir. Bu harcamalar en geç 15 gün içinde merkez yönetim kuruluna duyurulur. Bu harcamalar yılda 150 TL’yi geçmez. Genel başkanlığın boşalması halinde bu görevi yönetim kurulunun ilk toplantısına kadar, genel başkan yardımcısı yürütür.

 

Genel Başkan Yardımcısı:

MADDE 29- Genel başkan yardımcısının seçimi ve düşürülmesi, genel başkan hakkında uygulanan 26 ve 27. maddelere göre yapılır.

 

Görev ve Yetkileri:

MADDE 30- Başkanın bulunmadığı veya başkanı görevlendirdiği hallerde merkez yönetim kurul toplantılarına başkanlık eder. Genel başkana birinci derecede yardımcı ve sorumludur. Genel başkanın olmadığı hallerde, genel başkanın yetki ve görevlerini yüklenir ve yürütür.

 

Genel Sekreter:

MADDE 31- Genel sekreter; Genel merkezde bulunan birimler arasında eşgüdüm ve koordinasyonu sağlar. Genel merkezde bulunan tüm birimlerin çalışmalarından sorumludur. Dernek Genel Kurulu, Danışma Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalar yapar. Derneğin her türlü yazışmalarının düzenli yürütülmesi ve karar defterinin yazılmasından sorumludur. Dernek tüzüğü doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkileri sağlar.

 

Genel Sayman

MADDE 32- Tüzüğün 21. maddesine göre merkez yönetim kurul tarafından bir genel sayman seçilir. Genel sayman; derneğin para işlerinde birinci derecede sorumlu olup, görev ve yetkileri vardır.

 1. a) Derneğin giderlerinin, üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmalarını sağlamak, vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yapmak, zorunlu defterlerin düzenli bir şekilde günü gününe tutulmasını sağlamak.
 2. b) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin dernek tüzüğüne, genel kurul,  danışma kurulu ve merkez yönetim kurulu kararlarına, yönetmeliklere, bütçe ve kadro cetvellerine uygunluğu bakımından gerekli işlemleri yapmak. Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir haftaya kadar tamamlanması koşuluyla 100 TL’ye kadar harcama yapmak.
 3. c) Merkez yönetim kurulunun vereceği görevleri yapmak

ç) Kesin hesap ve bütçe projelerini hazırlamak.

 1. d) Derneğin bütün mallarından birinci derecede sorumlu olup, demirbaş defterlerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.

 

Denetleme Kurulu

MADDE 33- Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. 3 yıl için seçilirler. Denetleme kurulu seçildikten en geç bir ay içerisinde toplanarak kendi arasında bir başkan seçer. Kurul kendi başkanının çağrısı üzerine en geç yılda iki defa toplanır. Merkez yönetim kurulunun isteği üzerine denetleme yapar. Vereceği raporda müştereken imzası şarttır

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 34-

 1. a) Derneğin bütçe çalışmalarını tüzük, genel kurul, genel yönetim ve merkez yönetim kurulu, kararlarına uygun olup olmadığını inceler, gerekli uyarıları yapar.
 2. b) Genel kurula sunulan faaliyet raporları ve kesin hesabın uygunsuzluk derecesindeki hakkındaki incelemelerini bir raporla genel kurula sunar.
 3. c) Genel kurul toplantılarında bulunarak, ilgili hususlar hakkında sorulacak sorulara yanıt verir.

ç) Denetçiler görevlerini yaparlarken görecekleri ve öğrenecekleri noksanlık ve yolsuzlukları belgelere dayandırarak, genel kurula sundukları raporda belirtmeye mecburdurlar.

 

Onur Kurulu

MADDE 35- Onur kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asil yedek üyeden oluşur. Onur kurulu üyeleri, ilk toplantılarında bir başkan, bir başkan vekili ve sekreter seçerek sonucu merkez yönetim kuruluna bildirir.

 

Görev ve Yetkileri

MADDE 36- Onur Kurulu, disiplin yönetmeliğine göre çalışır. Dernek genel yönetim kurulu, merkez yönetim kurulu ya da şube yönetim kurullarının onur kuruluna sevk edilen üyelerin işlerini görüşür ve karara bağlar.

 

Şubeler-Kuruluşlar-Görev ve Yetkileri-Organları

MADDE 37- Şubeler il merkezlerinde bulunur. Bir il merkezinde şube açılabilmesi için, derneğin ilkelerini benimsemiş olanlardan en az 20 üyenin bir araya gelmesi şarttır. Kurucu üyelerin genel merkeze gönderilen yetki isteme yazısında her bir üyenin adı, soyadı, adresleri, görevleri, üye numaraları ve karşılarında imzaları zorunludur. Genel merkez yönetim kurulu ilk toplantısında konuyu görüşür ve genel kurulda şubenin kurulup kurulmayacağına karar verilir ve bu kararı kurucu üyelerin şube kuruluşu için bildirdikleri adrese tebliğ edilir ve kurucu üyelerin adları, adresleri, üye no’ları ve görevlerini belirten bir yazı mahalli idare amirine gönderilir. Kurucu üyeler, yetki belgelerini almalarından en geç üç ay içinde genel kurul yapmak zorundadırlar. Kurucu yönetim kurulu seçimle işbaşına gelmiş şube yönetim kurullarının yetkilerine sahiptir

 

MADDE 38- Kurucu yönetim kurulu, genel hükümleri, dernek ve yasası, tüzük, şube yönetmeliği, dernek ve şube kararları, genel merkez genelge, duyuru ve direktiflerine göre yönetim kurulu seçilinceye kadar, bu kurulun görev ve yetkilerine sahiptir. Derneğin kuruluş  ilkelerine, amacına aykırı davranış ve çalışmalarda bulunan yönetim kurulları, merkez yönetim kurulunca görevden alınırlar. Merkez yönetim kurulu şube üyelerine görevden alma gerekçesini bir yazı ile veya dernek yayın organıyla bildirir, Görevden alınma tarihinden itibaren (15) gün içinde merkez yürütme kurulunca yeni yönetim kurulu görevlendirilir.

 

Şube Organları

MADDE 39-

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu

ç) Delegeler

 

MADDE 40- Şube genel kurulu, şubenin üyelerinden oluşur.

Şube genel kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Şube organlarının seçer (Yönetim kurulu için 5 asil 5 yedek, denetleme kurulu için 3 asil 3 yedek üye seçer.
 2. b) Genel merkez delegelerini 20 üye için bir, müteakip her üye için birer delege olmak üzere seçer, (her yirmi birimleri aşan artık üyeleri içinde birer delege seçilir.)
 3. c) Şube genel kurul 3 yılda bir olağan olarak toplanır.

Dernek genel kurulunun olağan toplantısında yapıldığı yıllarda, yapılacak olan şube genel kurulları, genel merkez kurulundan en az 60 gün önce toplanır.

 1. d) Şube genel kurul toplantılarında, şube organları ile birlikte genel merkez delegeleri de yeniden seçilirler. Genel merkez genel kuruluna, en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Seçim sonuçları tutanaklarla birlikte genel merkeze bildirilir.
 2. e) Şube genel kurulu, genel hükümlerinde, dernekler kanununda ve bu tüzükle şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şube’nin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da mahkemeye şevklerine karar verir.
 3. f) Şube genel kurul, şube yönetim kurul kararı ile üyelerinin 1/5’inin yazılı başvurması üzerine yönetim kurulunca toplantıya çağırılır.

 

MADDE 41- Şube yönetim kurulunun kuruluşu şunlardır.

 1. a) Şube yönetim kurulları, genel seçimden sonra ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan, sekreter, sayman veznedar seçer. Seçimlerden salt çoğunlukla yetinilir.
 2. b) Dernek çalışmalarını yürütmek üzere yıllık bir çalışma programı hazırlar
 3. c) Yönetim kurulları en az 30 günde bir belirli günlerde toplanır.

ç) Yönetim Kurulu, dernek işlerini daha iyi yürütebilmek amacıyla kendi üyelerine belli konularda görev ve yetki verebilir.

 1. d) Şube yönetim kurulu toplantısına (3) defa izinsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar
 2. e) Derneği taahhüt altına koyan tüm belgelerde birinci derecede olmak üzere çift imza bulunması zorunludur.
 3. f) Dernekler yasası, tüzük ve genel merkez tarafından yükümlendirilen görevleri yapar. Şube içi organları kurar, iç yönetmelikleri hazırlar ve uygular.

 

Denetleme Kurulu ve Görevleri

MADDE 42- Şube genel kurulu denetleme işlerini yürütmek üzere, 3 asil 3 yedek denetçi seçer. Şube denetleme kurulu bu tüzüğün 34. maddesinde belirtilen görev ve yetkilere sahiptir.

 

Şube Disiplin İşleri

MADDE 43- Şube disiplin işleri, tüzükle belirtilen yetkili organlarca hazırlanıp, uygulamaya konulan disiplin yönetmeliğine göre yürütülür.

 

BÜROLAR

MADDE 44- Tüzük hükümleri ve Merkez yönetim kurulu kararı ile yeteri kadar büro kurulur. Her büroda kadro çizelgesine uygun olarak merkez yönetim kararı ile yeteri kadar personel çalıştırılır. Büroların kurulmasının göreceği hizmetlerin nasıl yapılacağı bürolarda çalıştırılan personelin nitelik, görev ve yetki sorumlulukları ayrı birer yönetmelikle saptanır.

 

Mali Hükümler

MADDE 45- Derneğin gelirleri şunlardır.

 1. a) Üye ödentileri,
 2. b) Bağış ve yardımlar,
 3. c) Örnek tesisler, satış depoları, üyelere ilişkin misafirhane, dinlenme yerleri, lokal, dergi, kitap, broşür ve dernekçe yapılan çeşitli teşebbüs gelirleri,

ç) Resmi makamlardan izin alınarak düzenlenen temsil, tiyatro, gece, eşya piyangoları ve açılacak sergilerin gelirleri

 1. d) Rozet satışları gelirleri,
 2. e) Genel merkez ve şubelerin gelirleri

 

MADDE 46- Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere, şubeler ödentilerinin % 50’sini her üç ayda ve üçüncü ayın yirmisine kadar genel merkezin hesabına gönderirler. Genel merkezin bilgisi dışında 3 dönem ödentilerini üst üste göndermeyen şube yönetim kurulları, merkez yönetim kurulunun kararı ile görevden alınırlar. Dernek genel merkezi sorunlu durumlarda ve derneğin olanaklarına göre genel merkez payını şubeye bırakabilir  veya maddi yardımda bulunabilirler.

 

MADDE 47- Derneğin hesap yılı genel merkezde Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık sonuncu günü biter.

 1. a) Derneğin paraları ulusal bankalardan  birine yatırılır. Bankadan para; başkan, sekreter ya da genel sayman ikilisinin ortak imzasıyla çekilir. Merkez yönetim kurulunun, şubelerde ise yönetim kurulunun saptayacağı kadar para saymanın sorumluluğu altında dernek kasasında bulundurulur.
 2. b) Her türlü harcamalar için yerine göre senet, fatura alınması esastır. Çok ivedi durumlarda 1 TL’ye kadar olan harcamalar için senet veya fatura alınmayabilir. Bunun için bir tutanak yeterlidir.
 3. c) Dernekteki bütün gelirler, derneğin damga ve mühür ile yetkililerin imzaları altında verdikleri yazılı emirlere dayanılarak yapılır.
 4. d) Dernekteki bütün gelirleri, kabul edilen bütçeler içinde yetkililerin imzaları altında verdikleri yazılı emirlere dayanılarak yapılır.

 

Dernekçe Tutulması Gereken Defterler Şunlardır.

MADDE 48- Dernek 31 Mart 2005 tarih ve 25722 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan derneklerin tutacakları defter, muhasebe hesap kayıtları ile ilgili usul ve esaslara dair Yönetmelikte Belirten defterleri tutar. Bu defterlerin noterden veya Dernekler Biriminden tasdik edilmesi zorunludur

 

Ortak Hükümler

MADDE 49- Merkez yönetim kurulunda görevlilerin seçimi ve güven oylamaları gizli oyla yapılır. Tüzükte başka hüküm bulunmayan mahallerde dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Danışma kurulu, merkez yönetim ve denetleme kurulu üyeleri dernek genel kurulunda, şube yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri şube genel kurulunda aklama için yapılan oylamaya katılmazlar. Şube yönetim kurulu üyeleri ile şube denetçileri derneğin merkez organlarında görev alabilirler.

 

Tüzüğün Değiştirilmesi

MADDE 50- Olağan veya olağanüstü toplantı gündeminde konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirebilir. Tüzük değişikliği için 1. toplantıda üyelerin 2/3′ nün hazır bulunması şarttır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Dernek tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’nün oyu ile değiştirilir.

 

Derneğin Feshi ve Malların Tasfiyesi

MADDE 51- Derneğin feshi için genel kurul toplantısının birincisinde 2/3 çoğunluk aranır. Bu çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısı toplamının en az iki katından az olamaz ve katılan üyelerin tam sayısının 2/3 fesih işlemi yönünde oy kullanması gerekir. Dernek fesih edildiği takdirde mallarını ve parasını amacına uygun bir meslek örgütüne devreder. Böyle bir örgüt bulunmadığında; meslek örgütü koşulu aranmaz.

 

MADDE 52- Genel kurul toplantısından sonra 30 gün içerisinde yönetim  kurulu, denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelere ilişkin bilgileri içeren genel kurul sonuç bildirimi mahalli mülki idare amirliğine bildirilir. Ana tüzükte, dernek organlarında ve yerleşim yerindeki değişikliklerde aynı usule tabidir

 

MADDE 53- Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri; kayıtları, taşınır ve taşınmaz malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim edilmemiş veya eksik teslim edilmesi halinde, şubenin son yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsile sorumlu tutulur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa bu para ve mallar yeni şubeye devredilir.

 

MADDE 54- Dernekler yasası maddelerine uygun olarak hazırlanan tüzüğün içermediği hususlarda kesin bir kayıt yoksa genel merkez yönetim kurulu kararlarına dayanılarak hareket edilir.

 

MADDE 55- Derneğin kurucularının adları, vazifeleri, ikametgâhları ve tabiiyetleri aşağıda yazılmıştır.

 

1-Muhlik KANAK

TBMM Matbaa Müdürü

İkametgahı:Küçükesat Bağları No:206

Tabiyeti:T.C

2-Talat VEZİROĞLU

Ankara Ziraat Mütehassısı

İsmetpaşa Man. Beştepeler Sok. No:38

T.C.

3- Hasan TARIM

Meteoroloji  Baş Memuru

Etlik Son Durak Tarım Sok. No:9

T.C.

4- Galip ADATEPE

Toprak ve İskan Umum Müd. Ziraat İşi. Müd.

Maltepe onur Sok. No:4

T.C.

 

5-Mustafa VARDAR

Maliye Vekaleti Muhasebe Müd

Maltepe Onur Sok. No:4

T.C

6-Galip TUNÇÖZ

Divanı Muhasebe Murakıp

Yenimahalle 3. Durak

T.C

7-Aziz BALKAN

Meteoroloji Umum Müd. Muavini

Namık Kemal Mah. NO:38

T.C.

8-Atalay ÖZKAHRAMAN

Meteoroloji Tetkik ve Yayım Müd.

Küçükesat Bağları Yeşilbük Ap. No:78

T.C.

9-Ali BİLGİN

Ziraat Bankası Umum Müd.de Şef

İsmetpaşa Mah. Uzunyol No: 146

T.C.

10-OsmanSUCA

Ziraat Bankası Umum Müd. De Şef

İsmetpaşa Mah. Uzunyol NO: 146

T.C.

11-Atıf PETİKAN

T.M.Ofisinde Raportör

G.M.K.Bul. Varher Ap. No:4

T.C

12-Ali Rıza BÖLÜKOĞLU

Bayındırlık Bak. Büro Şefi

Yenişehir Cebeci Cad. Ersoy Apt. No: 14

T.C.

13-Zeki OZAN

Divanı Muhasabattın Murakıp

Namık Kemal Sok. No:6

T.C.

14-Ziya Ozan

Divanı Muhasabattın Murakıp

Cebeci Sarım Sok. No:6

T.C.

15-Kemal SAK

Zirai Kombinalar Sütçülük Şb. Müd.

Meşrutiyet Cad. No:79/l

T.C.

16-Kemal KAYNAK

Ankara Bahçelievler Parklar Müd.

Gençlik Parkı No:5

T.C.

17-Hayri ÇEÇEN

Toprak ve İs. Müd.de Şef

Atıfbey Mah. No:202

T.C.

18-Ali AKGÜRBÜZ

Toprak ve İs. Müd.de Şef

Atıfbey Mah. No:201

T.C.

19-Veteriner Genel Müd. Şube Şefi

Küçükesat Bağları No:225

T.C.

 

Ek Maddeler;

 1. a) ÖRGÜTLENME SEKRETERİ: Genel sekreterle birlikte derneğin örgütlenme çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini sağlar. Üyelik başvurularını inceler ve merkez yönetim kuruluna sunar. Her ilde dernek şubesi açılması için çalışmalar yapar.
 2. b) EĞİTİM VE YAYIM SEKRETERİ: Derneğin her türlü eğitim ve yayın çalışmalarından sorumludur. Derneğin yayın organının düzenli çıkarılmasını sağlar. Dernek çalışmalarının duyurulması amacıyla seminerler düzenler, bülten ve broşür çıkarır.
 3. c) ÖZLÜK VE MESLEK SORUNLARI SEKRETERİ: Dernek üyelerinin özlük ve mesleki sorunlarını araştırır ve tespit eder. Bu sorunların çözümleri doğrultusunda çalışmalar yapar, çözüm önerilerini merkez yönetim kuruluna iletir. Özlük ve meslek sorunları doğrultusunda her türlü hukuksal çalışmaları yürütür ve merkez yönetim kuruluna bilgi sunar.

 

Geçici Madde:

MADDE 1- Bu ana tüzük karar tarihinde yürürlüğe girer. Sayı: 10267 T.C. Resmi Gazete 31 Temmuz 1950 Karar Sayısı: 11825 “Türkiye Ziraatçılar Cemiyeti’nin umumi menfaatlere hadim cemiyetlerden sayılması; Dâhiliye Vekâletinin 29.4.1959 tarihli ve 81-103/126 sayılı yazısı ve Devlet Şurası Umumi Heyetinin 28.5.1950 Tarihli ve 59/1456/150 sayılı karar üzerine 3512 sayılı kanunun 37. maddesine göre icra heyetince 3.6.1959 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Başvekil

 1. MENDERES

 

Devlet Vekili

 1. EKER

 

Devlet Vekili

 1. KURBANOĞLU

 

Adliye Vekili

 1. BUDAKOĞLU

Milli Müd. Vekili    Dahiliye V.             Hariciye V.

 1. MENDERES      Dr. N. GEDİK         Dr. N. GEDİK

Maliye Vekili         Maarif V,V, Nalia V,

H.PÖLATKAN     T, İleri T, İleri

 

Ticaret Vekili     Sıh. Ve Iç. Mu. V.           Güm. Ve Inh. V.

 1. ERKMEN      Dr. L. KIRDAR             H. HÜSAM

Ziraat Vekili      Münakalat V.V.              Çalışma V.V.

 1. ÖKMEN       M. KURBANOĞLU      H. POLATKAN

Sanayi V,V, Basın Yayın ve T.V.

Koordinasyon V.

 1. AT AH AN

N,Ökmen A. EKER

İmar ve İskan Vekili

M.BERK

Sanayi V.V.

 

Yönetim Kurulu

İbrahim Yetkin                                  Genel Başkan

M.Yaşar ÖZEL                                  Genel Başkan Yardımcısı

Hüseyin DEMİRTAŞ                        Genel Sekreter

S.Zeki YILMAZ                                Genel Sayman

Cuma SARIKAYA                            Basın Yayın Sekreteri

Fatma Güneş                                      Öz ve Mesleki Sorunlar Sekreteri

Veyis ÇALIŞKAN                             Örgütlenme Sekreteri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir