00903122138435 info@tzd.org.tr

Organik tarım komitesi 8 kişiden oluşacak

Organik tarım komitesi 8 kişiden, organik tarım ulusal yönlendirme komitesi 10 kişiden oluşacak Organik tarım komitesi 8 kişiden, organik tarım ulusal yönlendirme komitesi 10 kişiden oluşacak. Ürünün hasat yılı, üretim tarihi, kime ait olduğu ve bu yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş olduğuna yer verilen etiketli ambalajlama materyalleri ile etiketlenen ürünler, ambalajlanan ürünün organik tarım esaslarını belirleyen yönetmelik hükümlerini karşılaması şartı ile stoklar tükeninceye kadar 31 Aralık 2012 tarihine kadar kullanılabilecek.

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin organik ürünlerin pazarlanması kurallarını belirleyen 32. maddede değişikliğe gitti. Buna göre işlenmiş ürünlerde ürün sertifikası düzenlenecek. Ürün el değiştirdiğinde yeni bir işleme tabi tutulmuyorsa tekrar sertifika düzenlenmeyecek. Bu ürünlerde etiket ve organik ürün logosu bulunacak. Depolama, toptan pazarlama ve dağıtım yapan müteşebbislerin toptancıya satışlarında ürün sertifikası düzenlenecek. Perakendeciye satışlarda yeniden ürün sertifikası düzenlenmeyecek. Ancak ürüne, mevcut ürün sertifikasının müteşebbis tarafından onaylı fotokopisi ile birlikte fatura ve sevk irsaliyesi eşlik edecek. Ürün sertifikasının onaylı fotokopisi üzerine müteşebbis tarafından yapılan satış belgelerinin numarası yazılacak ve onaylanacak. Bu satış miktarı 7 gün içinde yetkilendirilmiş kuruluşa bildirilecek. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından stok takibi yapılacak.

Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olan ürünler stoklar tükeninceye kadar pazarlanabilmesini öngören, üretilmiş olan ürünlerin durumunu belirleyen geçici 1. maddeye ek yapıldı. Buna göre organik ve geçiş süreci ürünlerinin etiketlenmesi sırasında ürünün hasat yılı, üretim tarihi, kime ait olduğu ve bu yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş olduğunun belirtildiği etiketli ambalajlama materyalleri, ambalajlanan ürünün bu yönetmelik hükümlerini karşılaması şartı ile 31 Aralık 2012 tarihine kadar kullanılabilecek.

-BİR KONTROLÖR İÇİN BİR TAKVİM YILINDA MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ 100 KONTROL İŞ GÜNÜ OLACAK-

Yönetmeliğin yetkilendirilmiş kuruluşlara aranan şartları düzenleyen 39. maddesinde de değişikliğe gidildi. Buna göre yetkilendirilmiş kuruluşlar teknik ve idari bakımdan görevini yerine getirebilecek imkanlara sahip olacak. Yetkilendirilmiş kuruluşun yetki kapsamı sertifikasyon ise en az bir sertifiker, kontrol ise en az bir kontrolör, kontrol ve sertifikasyon ise en az bir kontrolör ve sertifiker istihdam edilecek. Kontrolör ve sertifiker sayısı; kontrol edilecek müteşebbis sayısı ve üretim alanları için yeterli olması gerekecek. Bir takvim yılı içerisinde kontrolör için maksimum çalışma süresi 100 kontrol iş günü olacak. Bir kontrolör üretici grubu içerisindeki müteşebbisler de dahil yıllık maksimum 800 müteşebbisin faaliyetini kontrol edecek.

-DENETİM BELGESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR-

Aynı Yönetmeliğin “Denetim, Yetki ve Sorumluluklar ile Denetim Elemanlarının Hizmet İçi Eğitimleri” başlıklı 44. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapıldı. Bu çerçevede “Teftiş Kurulu Başkanlığına” ibaresi “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına” şeklinde değiştirildi. Kontrolörlük kursu, kontrolörlük ve sertifikerlik başvurularında aranılacak şartlar ile yetki, çalışma usul ve esaslarıyla ilgili 45. maddede de değişiklik gidildi. Kontrolörlük ve sertifikerlik başvurularında aranan şartlardan biri olan deneyim belgesine sahip olmak için şu belgeler aranacak:

“Organik tarım konusunda bir yıllık bilgi ve deneyim sahibi olduğunu gösterir resmi belgenin aslı veya Bakanlıkça onaylı fotokopisi, konu ile ilgili yurtiçi veya yurtdışı üniversite veya enstitüden alınan yüksek lisans diplomasının aslı veya Bakanlıkça onaylı fotokopisi, bakanlıkça açılacak veya açtırılacak kurslardan kontrolörlük eğitimi aldığına dair resmi bir belgenin aslı veya Bakanlıkça onaylı fotokopisi.”

-ORGANİK TARIM KOMİTESİ ÜYE SAYISI ARTACAK-

Organik Tarım Komitesinin kuruluş esaslarında değişikliğe gidildi. Organik Tarım Komitesi; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanı ve bir üye, Hayvancılık Genel Müdürlüğünden bir üye, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden bir üye, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden bir üye, Hukuk Müşavirliğinden bir üye, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam 8 üyeden oluşacak. Organik tarım komitesi mevcut uygulamada 6 kişiden oluşuyordu. Komite Bakan onayı ile oluşturulacak. Komiteye Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı veya görevlendireceği ilgili Daire Başkanı başkanlık edecek. İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu ve kamu dışı kuruluşlardan komiteye temsilci davet edilebilecek. Ancak toplantılara katılan bu temsilcilerin oy hakkı bulunmayacak.

Organik Tarım Komitesinin çalışma usul ve esaslarında da değişikliğe gidildi. Komite Raportörlüğü ve sekretarya Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek. Komite, yılda en az iki kez toplanacak. Komite, üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlası ile toplanacak ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınacak. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılacak. Kararlar, toplantı tarihinden itibaren 30 gün içinde toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanarak Müsteşarlığın onayına sunulacak ve onay tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

-ORGANİK TARIM ULUSAL YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN RAPORTÖRLÜĞÜ VE SEKRETERYASI DEĞİŞTİ-

Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi; Bitkisel Üretim Genel Müdürünün başkanlığında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yetkilendirilmiş kuruluşların temsilcisi, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri ile Komitenin toplantı gündemiyle ilgili görüşlerinin alınmasında yarar gördüğü kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az 10 kişiden oluşacak. Raportörlük ve sekretarya Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Daha önce raportörlük ve sekreterya Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyordu.

Yönetmelik ekinde yer alan Ek-8 İşlenmiş Organik Gıdaların, Mayaların ve Maya Ürünlerinin Üretilmesinde Kullanılacak Maddeler ve Ürünler tablosunun “1-Taşıyıcılar Dahil Gıda Katkıları” bölümünde bulunan “E 341” satırından sonra gelmek üzere sadece organik üretim yöntemi ile üretilmesi ve ekstraksiyon için sadece etonol kullanılması durumunda E 392 Biberiye ekstraktı eklendi. – Ankara

(Ankara Haber Ajansı)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir